50 büyükbaşı olana 60 milyon lira kredi

Hayvancılığı desteklemek için Tarımsal Üretime Dair Faiz/Kar Payı Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi/Finansmanı Kullandırılmasına İlişkin Uygulama Esasları Tebliği Resmi Gazete’de yayınlandı. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerince Tarımsal Üretime Dair Hazine Faiz Destekli Yatırım ve İşletme Kredisi kullandırılmasına ilişkin karar 30 Aralık’ta Resmi Gazete’de yayınlanırken, söz konusu karara yönelik uygulama tebliği de 1 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

SIĞIR YETİŞTİRİCİLİĞİNDE 60 MİLYON LİRAYA KADAR HAZİNE DESTEKLİ KREDİ KULLANILABİLECEK

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğini desteklemek için hazine faiz destekli 60 milyon liraya kadar işletme ve yatırım kredisi kullandırılacak.

Karar kapsamında kredi/finansmandan faydalanacak olan faydalanıcılar, belirlenen kriterleri sağlamaları durumunda 60 milyon liralık yatırım ve işletme kredisini yüzde 100 faiz indirimli kullanabilecekler.

Peki, sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde 60 milyon lira üst limitli yatırım ve işletme kredisinin şartları nedir ve hangi kriterlere göre faiz indiriminden yararlanılacak?

İŞLETME BÜYÜKLÜĞÜ 50 BAŞ VE ÜZERİ OLMASI GEREKİYOR

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde yüzde 100 faiz indirimli yatırım ve işletme kredisini kullanabilmek için öncelikle işletmede 50 baş ve üzeri manda veya damızlık sığır bulunması gerekiyor. 50 başın altındaki işletmelere hazine destekli yatırım ve işletme kredisi kullandırılmayacak.

KREDİ İÇİN İSTENİLEN HAYVAN IRKLARI

Sığır yetiştiriciliği için kullandırılacak olan yatırım kredisi/finansmanı, sütçü ırklardan (Jersey, Holstein-SA/Siyah Alaca ve Avrupa kırmızıları) ve kombine ırklardan (Montbeliard, Brown Swiss ve Simental) ile manda alımlarını kapsıyor.

Diğer yandan, barınak yapımı ve tadilatı, süt sağım ünitesi ve süt soğutma tankı, tam otomatik süt sağım makineleri (sağım robotları), yem hazırlama ünitesi, balya makinesi, çayır biçme makinesi, silaj makinesi, hayvan yatağı, travay, gübre yönetimi ile ilgili altyapı ve alet-ekipman alımı, kurulu işletmelerin münferit alet-ekipman alımları ile diğer yatırım giderleri için de kredi kullanılabilecek.

SIĞIRLAR EN AZ 36 AYLIK OLMASI GEREKİYOR

Kredi/finansman ile temin edilecek sığırların Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, ilk yavrusuna gebe veya ilk doğumunu yapmış ve azami otuz altı aylık yaşta olması gerekiyor.

DAMIZLIK MANDALARIN İSE AZAMİ 48 AYLIK OLMASI GEREKİYOR

Kredi/finansman ile temin edilecek damızlık mandaların ise Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, ilk yavrusuna gebe veya en fazla ilk doğumunu yapmış ve azami kırk sekiz aylık yaşta olması gerekiyor.

DAMIZLIK DÜVELER 4-15 AYLIK OLACAK

Damızlık düve yetiştiriciliği faaliyeti bulunan işletmelerde işletme kredisi/finansmanı ile temin edilecek damızlık sığırlar, HBS’ye kayıtlı, damızlık belgesine sahip, dört-on beş aylık yaş aralığında olmalıdır. Bu faaliyet kapsamında kredi/finansman ile temin edilecek mandalar HBS’de kayıt altına alınmış, on iki-yirmi dört aylık yaş aralığında olmalıdır.

İŞLETME KREDİLERİNDE HAYVANLARIN YAŞI DIŞINDA TÜM KRİTERLER ARANACAK

Bu kapsamda işletme ve/veya yatırım kredisi/finansmanı kullandırılabilmesi için, hayvan alımı amacıyla kredi/finansman kullandırılmasa dahi işletmeye alınacak hayvanların belirtilen nitelikleri taşıması gerekir. Kurulu işletmelerin hayvan alımı dışındaki işletme ve/veya yatırım kredisi/finansmanı taleplerinde ise hayvanların yaşı dışındaki diğer tüm kriterler aranacak.

İŞLETME KREDİLERİNDE KULAK KÜPE NUMARALARINA BAKILACAK

Yalnızca işletme kredisi/finansmanı taleplerinin değerlendirilmesinde, işletmedeki hayvanlar için damızlık belgesi yerine, ilgili Damızlık Birliği tarafından onaylanmış kulak küpe numaralarının yer aldığı veri tabanı kayıtları esas alınarak işlem yapılacak.

60 milyon lira üst limitli yatırım ve işletme kredisinde faiz indirimi yüzde 50 olacak ancak istenilen kriterlerin sağlanması durumunda faiz indirimi yüzde 100’e kadar çıkabilecek. Buna göre,

PLANLI ÜRETİME YÜZDE 20 FAİZ İNDİRİMİ UYGULANACAK

Planlı üretim şartını yerine getirenlere ekstradan yüzde 20 faiz indirimi yapılacak. Peki sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde planlı üretim şartı nedir?

Hayvansal üretim için; Bakanlık Tarımsal Üretimin Planlanması Kurulu tarafından belirlenen kırmızı et, çiğ süt, beyaz et üretimine yönelik; Süt havzası planlama bölgesi olarak belirlenen Amasya, Çorum, Tokat, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Muş, Erzurum ve Tunceli illerinde üretim yapan faydalanıcılar planlı üretim özellikli kriterinden yararlandırılacak.

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM ŞARTI

Sütçü ve kombine sığır yetiştiriciliğinde sözleşmeli üretim şartını yerine getirenlere yatırım kredisinde ekstradan bir faiz indirimi yapılmayacak ancak işletme kredisi kullanımında yüzde 15 faiz indirimi yapılacak. Peki bunun şartları nedir

Sözleşmeli üretim özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, Bakanlıkça yayımlanan “Tip Sözleşmeler” ile sözleşmeli üretim yapmaları ve Sözleşmeli Üretim Yönetim Sistemine kayıtlı olması şartı aranacak.

YURT İÇİNDE DOĞAN VEYA GENOMİK TESTEN GEÇMİŞ HAYVAN ALIMINA EKTRA YÜZDE 5 FAİZ İNİDİRİMİ YAPILACA

Yurt içinde doğan hayvan alımı/kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, kredi/finansmanla yeni alınacak hayvanların veya işletmedeki mevcut hayvanların yurt içinde doğmuş olması gerekir.

Yurt içinde doğan veya genomik testten geçmiş hayvan alımı/kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, kredi/finansmanla yeni alınacak hayvanların veya işletmedeki mevcut hayvanların, kredi/finansmana konu edilen hayvanların tamamının yurt içinde doğmuş olması veya tamamının genomik damızlık değer tespitinin yapıldığını gösteren Bakanlıkça onaylı belgenin ibraz edilmesi gerekir.

KADIN VEYA GENÇ ÇİFTÇİ GİRİŞİMCİ (40 YAŞ) YÜZDE 15 FAİZ İNDİRİMİ UYGULANACAK

Kadın çiftçi/girişimci ve/veya genç çiftçi/girişimci özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için;

Gerçek kişi faydalanıcıların kredi/finansman kullandıkları tarihte 40 yaşını aşmamış (41 yaşından gün almamış) ve/veya kadın olmaları ve kendi adlarına tarımsal üretim faaliyetinde bulunmaları/bulunacak olmaları,

Tüzel kişi faydalanıcıların ortaklarının asgari %51 hisseye sahip olanlarının, gerçek kişilerde aranan şartı sağlaması ve bu şartı sağlayan ortağın/ortakların, kredi/finansman vadesi boyunca ortaklığının devam etmesi,

Yatırım kredi/finansmanının dilimler halinde kullandırılması durumunda ilk kredi/ finansman diliminin kullandırıldığı tarihte yukarıdaki kriterlerin sağlanması gerekiyor.

YENİLENEBİLİR/ATIK ENERJİ KULLANIMINA YÜZDE 5 FAİZ İNDİRİMİ

Yenilenebilir/atık enerji kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, işletmenin enerji ihtiyacının yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak sağlanması ve/veya başka bir faaliyetin sonucu olarak ortaya çıkan atık enerjinin (yüksek ısılı buhar, atık sıcak su ve benzeri) işletmede kullanılabilir enerjiye dönüştürülmesi suretiyle karşılanması gerekir.

ORGANİZE TARIM BÖLGESİ YATIRIMLARINA YÜZDE 15 FAİZ İNDİRİMİ

Organize tarım bölgesi yatırımları özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için, Organize Tarım Bölgeleri Tüzel Kişiliği tarafından düzenlenmiş arsa tahsis sözleşmesi ibraz edilmesi ve üretim konusuna ilişkin faaliyetin söz konusu arsa sınırlarında gerçekleşmesi gerekir.

BİRİNCİ DERECEDE TARIMSAL AMAÇLI ÖRGÜTE YÜZDE 10 FAİZ İNDİRİMİ UYGULANACAK

Birinci derece tarımsal amaçlı örgüt özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için Bakanlık tarafından yayınlanan Birinci Derece Tarımsal Amaçlı Örgüt Listesinde yer alması gerekir.

İŞLETME KREDİLERİNDE KENDİ YEMİNİ ÜRETME/MERA KULLANIMINA YÜZDE 5 FAİZ İNDİRİMİ YAPILACAK

Kendi yemini üretme/mera kullanımı özellikli kriterinden yararlanılabilmesi için;

Büyükbaş hayvancılık faaliyetlerinde işletmedeki hayvan başına asgari bir dekar, küçükbaş hayvancılık faaliyetlerinde ise her on hayvan başına bir dekar yem bitkisi üretimi bulunması,

Listede yer alan yem bitkilerinden ve/veya ÇKS’de yemlik amaçlı üretildiği belirtilen bitkisel ürünlerden olması,

Mera kullanan faydalanıcıların bu hususu il/ilçe müdürlüklerinden alacakları belgeyle ibraz etmeleri,

Süt sığırcılığında asgari ekiliş miktarının belirlenmesinde sağmal hayvan sayısının esas alınması, gerekir.

Kaynak: Tarımdan Haber

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x